کمبود آب مسئولان اصفهان را به صرافت برای خرید آب انداخت