ذخیره آب سدها ۱.۳ میلیارد منفی شد/ نصف سدهای ساخته شده خالی است!