زنگ خطر نابودی ذخایر فوق استراتژیک آب/۵شهر در تنگنای آبی قرارگرفت