دلایل شوری بزرگترین رودخانه ایران/ وقوع خشکسالی تاریخی در ایران