خشکسالی متوسط تا شدید در ۱۴ استان/ وضعیت گرمای خرداد و تیر