۲۶.۷میلیارد مترمکعب مخزن بدون آب ماند/ کسری موجودی آب در پشت سدها