افت شدید آب در برخی سدهای جنوب/ ۶۰ درصد ذخایر نابود شد