اتصال ۷۰ مرکز تجاری و درمانی تهران به شبکه فاضلاب شهری