نجات ذخایر آب دشت‌ها کلید خورد/ آغاز تحویل نظارت شده به کشاورزان