مشکل آب و ایجاد فروچاله ها در دشت میناب بحرانی است