نابودی سفره‌های آبی در برخی مناطق/ طرح کاهش مصرف آب به ۱۵۰ لیتر