موج تابستانی مصرف آب در پایتخت/ سد لار از مرگ گریخت