نابودی ذخایر آب غیرقابل کتمان است/ خطر بروز فاجعه آبی در کشور