جزئیات آبگیری بهاری سدهای پایتخت/بارش‌ها چه تاثیری در ذخایر داشت؟