۳۰ روز طلایی بارندگی در راه پایتخت/ کسری میلیونی ذخیره سدها