خروج پایتخت از شرایط فوق بحرانی خشکسالی/وضعیت ذخایر آب ۵ سد تهران