ورود ۱۳ استان به مرحله تنش شدید آبی/ ۷ منطقه در خطر بحران آب