زنگ خطر کاهش ذخیره آب در بهار و تابستان/استرس خشکسالی کشاورزی