خراسان‌جنوبی همچنان خشک و نالان/سدها هم در برابرخشکسالی کم آوردند