کشور سالی ۶ ماه درگیر خشکسالی است/ توان کنترل بحران آب را داریم