وضعیت ذخیره آب در سدهای بزرگ/ فقط ۴۰ درصد مخازن آب دارند