طرح تشکیل بازار منطقه‌ای آب در ایران/ تعیین قیمت بازاری برای آب