گزارش وزارت نیرو از وضعیت سدها/ افت ۲.۲ میلیاردمترمکعبی ذخایر آب