آغاز مطالعات جدید آبی در مناطق حفاظت شده/جلوگیری از تکرار فاجعه ارومیه