گزارش ۱۳۰ روزه وضعیت سدهای بزرگ/ ۶۰ درصد مخازن آب ندارند