افت زمستانی ورود آب به دریاچه سدها/ ۵۹ درصد مخازن آب ندارد