وضعیت ذخیره آب در ۱۱ سد جنوب/ کرخه فقط ۲۱ درصد آب دارد