انحراف رودخانه‌ها از مسیر طبیعی به خشکی حوضه‌های آبی می انجامد