وضعیت ذخایر آب سدها/ ۲۸ میلیاردمترمکعب مخزن خالی است