استفاده نادرست ازتکنولوژی بحران زاینده‌رود را رقم زد