وضعیت ذخیره آب در ۵ سد تهران/ ورود آب به لتیان ۴۱ درصد کم شد