مطالعات انتقال آب خزر قطعی شد / جزئیات تفاهم جدید آبی ایران – نروژ