اجرای ۱۵ طرح فوری نجات منابع آب از نابودی/ ایجاد گشت بازرسی آب قطعی شد