بازگشایی آب به هورالعظیم برای مقابله با گرد و غبار در خوزستان