مزایای منهول پلی اتیلن بر انواع دیگر منهول‌ها

چکیده‌ای از مطالب گزارش مزایای منهول پلی اتیلن (آدرم‌رو پلی اتیلن) بر انواع دیگر منهول‌ها :

لزوم بررسی موضوع

با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت از یک سو و گسترش صنایع از سوی دیگر مسئله آلودگی محـیط زیسـت روز بـه روز اهمیـت بیشــتری پیـدا مــی‌نمایـد. وجـود فاضلاب‌ها یکی از عوامل آلودگی محـیط زیست می‌باشد و لذا بایستی آنها را جمـع‌آوری و از شهرها بیرون رانده و ابتدا آنها را تصفیه نمود و ســپس بـه گــردش آب در طبیعت برگردانید. بنابراین جمـع‌آوری گنداب‌ها و پساب‌ها از محـیط زیست در شهرها از دیدگاه‌های زیر لازم و ضروری است‌.

  • بهداشت همگانی

  • استفاده مجدد از فاضلاب

  • حفظ زیبایی‌های محـیط زیست

  • تاثیر بر سفره‌های آب زیرزمینی

شبکه‌های فاضلاب شامل خطوط جمع‌آوری فاضلاب ، منهول (آدم روها) , ‌ایستگاه‌های تلمبه زنی و تصفیه خانـه مـی‌باشــند.

..::پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است::..
..:: پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت ::..

..:: اروپائی ها هم پارس اتیلن کیش میخرند ::..

منهول‌ها (آدم روها) بعنوان ابنیه فنی برای بازرسی و نظافت شبکه‌های فاضلاب بکار می‌روند و از سه قسمت درچه ورودی ،‌میله ورودی و اتاقک بازدیـد تشـکـیل شـده‌انـد. منهـول‌هـا در فواصل ٥٠ تا ١٥٠ متری و در نقاطی که تغییراتی در جهت یا اندازه لوله یا تغییرات قابل ملاحظه‌ای در رقوم وجود دارد ، کــار گذاشــته مـی‌شـوند. طـرح منهـول‌هـا معمولا استاندارد شده است و بیشتر شهرهای بزرگ از این طرح های تصویب شده استفاده می‌نمایند.

از آنجـا که در خصوص چگونگی اجـرای منهول‌های خطوط فاضلاب چـندین گزینه پیش رو داریم‌؛ بنابراین بررسی کیفی آنها و تشـخیص اینکــه کــدام یـک بـا توجــه بـه شرایط منطقه کارایی بهتری دارد، ضروری خواهد بود.

برخـی مزایای منهول‌های پیش ساخته پلی اتیلن به شرح زیر است‌

ا- زمان اجرای آن بسیار کمتر از منهول بتنی است بطوریکه در یک روز ترانشه باز و بسته می‌شود.

٢- سبک بودن منهول پلی اتیلن موجب سهولت در حمل و نقل و نصب آن می‌گردد.

٣- سطح صاف منـهول پلی اتیلن مـانع چســبیدن مـواد بـه دیـواره‌هـا مـی‌شـود از طرفــی هزینــه نگهـداری و شستشوی آن کمتر است‌.

٤- رنگ روشن و سطح صیقلی منـهول‌، درون آن را قابل رویت کرده است‌.

٥- مقاومت در برابر لیســتی از مـوادشــیمیائی مختلـف حاصـل از فاضـلاب یـا خــاک از خــواص منحـصـر بفـرد منهول‌های پلی اتیلن نسبت به منـهول‌های بتنی می‌باشد.

٦- انعطاف پذیری پلــی اتــیلن موجـب سـازگاری در برابــر نشسـت‌های نامتقـارن زمـین و حـرکــت‌هـای کوچــک آن می‌شود.

٧- پیش بینی پله و ماهیچه در بدنه منهول و عدم نیاز به نصب پله و ماهیچه سازی بصورت مجزا

٨- هم جنس بودن منـهول با لوله موجب سهولت در آب بندی کامل شبکه می‌شود.

٩- زیرسازی یکسان منهول و لوله نشستهای نامتقارن آنها را از بین می‌برد.

از شرکتهایی خرید کنید که با کارکنان ,مشتریان و محیط زیست با احترام رفتار میکنند

نتیجه گیری و پیشنهاد

با توجه به وجود استاندارد ملی ایـران بـه شـماره ۱۴۱۴۸ بـرای طراحـی آدم‌روهـای ترموپلاسـتیک تـا عمــق ٦ متـر، اسـتفاده از منهول‌هـای پلـی اتیلن ‌(آدم رو پلی اتیلن) که توسط شرکت پارس اتیلن کیش تولید و عرضـه می‌شــود بـه عنــوان جـایگزین مناسـبی بـرای منهول‌هـای پـیش سـاخته بتنـی و انواع دیگر منهول پیشـنهاد می‏‎گردد.