به دنبال طغیان رودخانه کشکان لوله موقت تامین گاز معمولان قطع شد