ورود فقط 20 درصد حجم نزولات آسمانی به منابع زیرزمینی