مدیرعامل-پارس-اتیلن-کیش

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر

تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر

تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر