زهکشی

۹ اسفند, ۱۳۹۴
لوله زهکش

لوله زهکش

لوله زهکش    زهکشی فرآیند خارج نمودن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی کم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب و مدیریت […]