خبر آب از دلایل امروز بحران آب تا راهکاری برای خروج

۲۴ فروردین, ۱۳۹۵
از دلایل امروز بحران آب تا راهکاری برای خروج

از دلایل امروز بحران آب تا راهکاری برای خروج

از دلایل امروز بحران آب تا راهکاری برای خروج یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان معتقد است: در خصوص قوانین آب باید گفت که […]