خبر آبتالاب‌های ایران راه نجاتی دارند؟

۲۴ فروردین, ۱۳۹۵
آیا تالاب‌های ایران راه نجاتی دارند

آیا تالاب‌های ایران راه نجاتی دارند

تالاب‌های ایران راه نجاتی دارند؟ ایران دارای ۲۵۰ تالاب با مساحت حدود ۲/۵ میلیون هکتار است که ۲۲ تالاب با مساحت یک میلیون و ۴۸۱ هزار […]