انجمن-صنعتی-پلاستیک-پلیمر

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر

تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر

تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر