استاندارد ملی پارس اتیلن کیش

۱۸ اسفند, ۱۳۹۴

استاندارد ملی ایران

استاندارد لوله پلی اتیلن – استاندارد ۱۳۳۱ استاندارد ۱۳۳۱ که برای تولید لوله‌های پلی اتیلن در ایران توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صادر می شود، سرلوحه […]