اتخاذ تدابیر شدید در توزیع آب/ وقوع چهاردهمین خشکسالی متوالی