88202060 021

10

کیفیت اتفاقی نیست, کیفیت یک فرآیند است که باید در تمامی مراحل تولید یک محصول ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) به دقت به اجرا درآید

کیفیت اتفاقی نیست

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon