88202060 021

10

 

محاسبه افت حرارتی آب در لوله های پلي اتيلن

دبي : ٤٠ ليتر در ثانيه

قطر لوله : ٢٠٠ ميليمتر

طول لوله : ٢ كيلومتر برا ي انتقال

نوع كارگذاري : دفني در ترانشه به عمق ١ متر

دماي محيط : متوسط ٧.٨ درجه سانتيگراد

حداقل -٣.٤ درجه سانتيگراد

حداكثر ١٧.٢ درجه سانتيگراد

درجه حرارت آب در مبدا : ٦٠ درجه سانتيگراد

فرمولاسيون :

محاسبه افت حرارتي آب در لوله هاي پلي اتيلن

كه در آن:

d عمق

kp ضريب هدايت حرارتي لوله

ks ضريب هدايت حرارتي خاك

Rp مقاومت حرارتي لوله

Rs مقاومت حرارتي خاك

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon