88202060 021

10

 

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با لوله و اتصالات پلیمری

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن فاضلاب

استانداردهای ملی پلیمر لوله و اتصالات پلی اتیلن

استاندارد شماره 9116-1 : پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک - قمست اول-الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

استاندارد شماره 9116-2 : پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف،طرحA- ویژگیها

استاندارد شماره 9116-3 : پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند ، طرح B-ویژگیها

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار

استانداردهای ملی پلیمر

استاندارد شماره 14427-1 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 1: كلیات

استاندارد شماره 14427-2 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 2: لوله ها

استاندارد شماره 14427-3 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 3: اتصالات

استاندارد شماره 14427-4 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 4: شیرآلات

استاندارد شماره 14427-5 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 5: كارایی سامانه

استاندارد شماره 14427-7 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 7: راهنمای ارزیابی انطباق

استانداردشماره 7175-1 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری ابعاد ـ روش آزمون

استانداردشماره 7175-2 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار دوده ـ روش آزمون

استانداردشماره 7175-3 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری بازگشت حرارتی - روش آزمون

استاندارد شماره 7175-6 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ بررسی چگونگی پراکنش دوده ـ روش آزمون

استاندارد شماره 7175-8 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون

استاندارد شماره 14563 : پلاستیك ها - لوله ها و اتصالات پلاستیكی – ضرایب كاهش فشار در سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورداستفاده در دماهای بیش از 20 C̊

استاندارد شماره 12439 : لوله های تحت فشار پلی اتیلن( (PE اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مكانیكی – الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی (نشتی به داخل) .

استاندارد شماره 12440 : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی .

استاندارد شماره 13502 : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

استانداردشماره 13316 : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن.

استانداردشماره 14474 : پلاستیک ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاری با محل اتصال مكانیكی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی.

استانداردشماره 13183 : لوله و اتصالات پلاستیكی- آماده سازی آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الكتریكی

استانداردهای ملی لوله و اتصالات UPVC

PEX-pipe-standards-05

استانداردشماره 13361-1 : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت1 - كلیات

استاندارد شماره 13361-2 : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت2 – لوله ها

استاندارد شماره 13361-3 : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت3 - اتصالات

استاندارد شماره 13361-4 : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت4 - شیرآلات

استاندارد شماره 13361-5 : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت5 – كارایی سیستم

استاندارد شماره 9118 : پلاستیک ها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار - ویژگی ها

استانداردشماره 7668 : پلاستیک ها - لوله، اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگی ها

استانداردشماره 7669 : پلاستیك ها ـ لوله های زهكشی از جنس پلی وینیل كلرید سخت ـ ویژگی ها و روش های آزمون

استانداردشماره 7670 : پلاستیک ها ـ اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی ـ فشردگی روش آزمون

استاندارد شماره 7243 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده - ویژگیها و روشهای آزمون

استاندارد شماره 3266 : ابعاد اتصالات پلی ونیل كلرید سخت بابوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

استانداردشماره 3266-1 : پلاستیك ها- اتصالات ساخته شده از پلی وینیل كلراید سخت(PVC-U)، پلی وینیل كلراید كلردار شده (PVC-C) ، یا آكریلونیتریل بوتادی ان استایرن(ABS)با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار- قسمت اول: سری های متری

استاندارد شماره 3267 : طول نصب اتصالات پلی ونیل كلرید سخت با بوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

استاندارد شماره 8767 : پلاستیک ها - سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی -آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن - پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزاء و سامانه -سری های متری

استاندارد شماره 10608 : پلاستیک ها - لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت-تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد k

استاندارد شماره 10609 : پلاستیک ها - لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت درمقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون

استانداردشماره 1989 : ویژگیها و روش‏های آزمون واشرهای لاستیكی برای آب‏بندی لوله‏های فاضلاب خانگی (از جنس P.V.C. سخت)

استاندارد شماره 2413 : روش تعیین مقدار جذب آب لوله‏های پلی وینیل كلراید PVC سخت

استاندارد شماره 2417 : لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع - روش آزمون

استاندارد شماره 2418 : ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل كلراید سخت

استاندارد شماره 2419 : ویژگی و روش آزمون پایداری لوله‏های پلی وینیل كلرید سخت در مقابل استن

استاندارد شماره 12925-3 : لوله های گرمانرم - مقاومت در برابر مایعات شیمیایی - طبقه بندی - قسمت 3-لوله های پلی وینیل كلرید بدون مواد نرم كننده (pvc-u) پلی وینیل كلرید مقاوم ضربه (pvc-hi) -پلی وینیل كلرید كلردارشده(pvc-c)

استاندارد شماره 12639: پلاستیكها - (پلی وینیل كلرید)- اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل كلرید-روش كروماتوگرافی گازی

استاندارد شماره 2001 : آئین كاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصالP.V.C با چسب حلال

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی پروپیلن آب (PP)

other-pipe-standards-18

استانداردشماره 6314-1 : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت اول-اصول کلی

استانداردشماره 6314-2 : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت دوم-لوله ها-ویژگی ها

استاندارد شماره 6314-3 : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد ،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت سوم -اتصالات -ویژگی ها

استانداردشماره 6314-5 : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت پنجم-همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

استاندارد شماره 6314-7 : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت هفتم-راهنما برای ارزیابی انطباق

استانداردشماره 6842 : پلی پروپیلن ـ آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات

استانداردشماره 6843-1 : مواد پلی پروپیلن ـ قالبگیری و روزنرانی بخش اول ـ كد گذاری و ویژگیها

استاندارد شماره 6843-2 : مواد پلی پروپیلن ـ قالبگیری و روزنرانی بخش دوم : تهیه آزمونه و تعیین ویژگیها

استانداردهای ملی لوله و اتصالات چندلایه

استاندارد شماره 12753-1 : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت 1:اصول كلی

استاندارد شماره 12753-2 : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت 2:لوله ها

استاندارد شماره 12753-3 : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت 2:اتصالات

استاندارد شماره 12753-5 : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت 5:همخوانی مجموعه لوله و اتصال باشرایط كاربری

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی بوتیلن(PB)

استاندارد شماره 14475-1 : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت1: كلیات

استاندارد شماره 14475-2 : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت2: لوله ها

استاندارد شماره 14475-3 : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت3: اتصالات

استاندارد شماره 14475-5 : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت5: كارایی سامانه

استاندارد شماره 14475-7 : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت7: راهنمای ارزیابی انطباق

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پكس (PE-X)

استاندارد شماره 13205-1 : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت1: اصول كلی

استاندارد شماره 13205-2 : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت2: لوله ها

استاندارد شماره 13205-3 : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت3: اتصالات

استاندارد شماره 13205-5 : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت5: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط كاربری

 

 

 

 

استانداردهای ملی لوله و اتصالات PE-RT

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پكس (PE-X)

استاندارد شماره 13252-1 : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت1: اصول كلی

استاندارد شماره 13252-2 : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت2: لوله ها- ویژگی ها

استاندارد شماره 13252-3 : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت3: اتصالات- ویژگی ها

استاندارد شماره 13252-5 : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت5: همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط كاربری - ویژگی ها

 

 

 

 

استانداردهای ملی لوله و اتصالات PVC-C

استاندارد شماره 13251-5 : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی وینیل كلراید كلرینه شده -(PVC_C) قسمت5: همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط كاربری - ویژگی ها

استانداردهای ملی آب بندی ،آببندها و درزگیرهای پلیمری

استاندارد شماره 7491-1: آببندهای الاستومری - آببندهای محل اتصال خطوط لوله آب و فاضلاب - قسمت اول: آببندهای لاستیكی ولكانیده - ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد شماره 7491-2: درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت2:ترموپلاستیك الاستومرها

استاندارد شماره 7491-3 : درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت3:لاستیك ولكانیده اسفنجی

استاندارد شماره 7491-4 : درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت4:پلی یورتان ریخته گری

استاندارد شماره  11434 : پلاستیک ها- سیستم های لوله كشی پلاستیكی گرمانرم برای كاربردهای ثقلی- آب بندی- روش آزمون

استاندارد شماره 12575 : پلاستیك ها - سیستم های لوله كشی برای كاربردهای ثقلی مدفون در خاك– تعیین عدم نشتی محل های اتصال دارای واشر درزگیر لاستیكی –روش آزمون

استاندارد شماره 12576 : پلاستیك ها – محلهای اتصال برای سیستم های لوله كشی فاضلاب ثقلی مدفون در خاك –تعیین كارآیی بلند مدت درزگیری واشرهای ترموپلاستیك الاستومر از طریق تخمین فشار درزگیری – روش آزمون

استاندارد شماره 12729 : پلاستیك ها –سیستم های لوله كشی و كانال كشی- محل های اتصال برای كاربردهای ثقلی مدفون در خاك –تعیین كارآیی بلند مدت درزگیری محل اتصال حاوی واشرهای لاستیكی از طریق تخمین فشار درزگیری – روش آزمون

استانداردهای ملی مباحث بهداشتی لوله ها و اتصالات پلیمری

استانداردهای ملی مباحث بهداشتی لوله ها و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره 7171-1 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ بخش اول: ویژگیها

استاندارد شماره 7171-2-1 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-1 : آزمونه ها

استاندارد شماره 7171-2-2-1 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-2 : بو و طعم آب- بخش 2-2 -1 : كلیات روش آزمون

استاندارد شماره 7171-2-2-2 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-2 : بو و طعم آب- بخش 2-2 -2 : روش آزمون بو و طعمی كه توسط شیلنگ ها و لوله های چندلایه وارد آب می شود.

استاندارد شماره 7171-2-2-3 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-2 : بو و طعم آب- بخش 2-2 -3 : روش آزمون بو و طعمی كه توسط شیلنگ ها وارد آب انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود.

استاندارد شماره 7171-2-4 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-4 : آزمون رشد میكروارگانیسم های آبی

استاندارد شماره 7171-2-5 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-5 : استخراج موادی كه می توانند سلامت عمومی را به خطر اندازد.

استاندارد شماره 7171-2-6 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-6 : استخراج فلزات.

استاندارد شماره 7171-3 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت سوم: آزمون های دمای بالا.

استاندارد شماره 7171-4 : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت چهارم: روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج به روش GCMAS.

استاندارد شماره 12143 : پلاستیك ها- سیستم های لوله كشی انتقال آب برای مصارف انسان- ارزیابی مهاجرت-اندازه گیری مقدار مهاجرت لوله و اتصالات و رابط ها

استاندارد شماره 13737-1 : پلاستیك ها- مواد و كالاهای در تماس با مواد غذایی- قسمت1:راهنمای انتخاب شرایط وروش های
آزمون برای مهاجرت كلی

استاندارد شماره 13737-12 : مواد و كالاهای در تماس با مواد غذایی- پلاستیك ها - قسمت12: مهاجرت كل در دماهای پایین- روش آزمون

استانداردهای ملی آدم رو ها و اتاقك های بازدید پلیمری

استانداردهای ملی آدم رو ها و اتاقك های بازدید پلیمری

استاندارد شماره 14148 : پلاستیك ها -سامانه های لوله گذاری برای شبكه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی ثقلی مدفون در خاك -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP) ، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – ویژگی های آدم روها و اتاقك های بازدید در مناطق ترافیكی و تاسیسات زیرزمینی.

استاندارد شماره 14387 :موضوع پلاستیك ها -سامانه های لوله گذاری برای شبكه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی ثقلی مدفون در خاك -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP) ، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – الزامات طراحی آدم روها و اتاقك در مناطق ترافیكی و تاسیسات زیرزمینی

استاندارد شماره 12027 : پلكان های فلزی آدم روبرای شبكه های فاضلاب و تجهیزات زیرزمینی- الزامات، نشانه گذاری و روش های آزمون و ارزیابی انطباق

استاندارد شماره 13987 : سیستم های لوله كشی ترموپلاستیك جهت زهكشی و دفع فاضلاب زیرزمینی به صورت ثقلی- مجراهای ترموپلاستیك یا لوله های عمودی جهت دریچه های بازدید و آدم رو-تعیین سختی طوق

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری مورد استفاده در تخلیه فاضلاب ساختمان ها

استانداردشماره 9119 : پلاستیک ها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان - ویژگی ها

استاندارد شماره 13822-1 : پلاستیك ها- لوله -اتصالات و سیستم لوله كشی پلی پروپیلن (pp)مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان - قسمت 1-ویژگیها

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره 357 : پلاستیك ها- تعیین خواص خزشی

استاندارد شماره 654 : لاستیك ـ روش اندازه گیری سختی - لاستیك ولكانیزه یا گرمانرم ـ روش آزمون

استاندارد شماره 730 : كائوچو ـ روش تعیین دما، رطوبت و زمان لازم – برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

استاندارد شماره 764 : لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی ـ روش آزمون

استاندارد شماره 911 : پلاستیك ها- تعیین جذب آب

استاندارد شماره 912 :  مواد پلاستیك اندازه گیری مقدار استات وینیل دركوپولیمرهای كلرید وینیل استات

استاندارد شماره 1053 : آب آشامیدنی – ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی

استاندارد شماره 1728 : آب – مورد استفاده در آزمایشگاه تجزیه- ویژگیها و روش های آزمون

استاندارد شماره 1993 : روش اندازه‏گیری سختی پلاستیك ها بوسیله سختی سنج ( سختی شور )

استاندارد شماره 2002 : آئین كاربرد نصب لوله های تحت فشار ترموپلاستیك در زیر خاك

استاندارد شماره 2116 : روش تعیین دمای نرمی ویكات ترموپلاستیكها

استاندارد شماره 2117 : پلاستیك ها – شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

استاندارد شماره: 2412 : روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیكی

استاندارد شماره 2414 : پلاستیك ها ـ لوله و اتصالات گرمانرم - تعیین دمای نرمی ویكات ـ روش آزمون

استاندارد شماره 2700 : اعداد ترجیحی و سری اعداد ترجیحی

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره 4856 : نامگذاری لاستیك ها و اتكسها

استاندارد شماره 4946 : نمادها و علائم اختصاری پلاستیك ها

استاندارد شماره 5536 : عملیات آماده سازی پلاستیك ها برای آزمایش

استاندارد شماره 6980 : پلاستیك‎ها ـ تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها- روش آزمون

استاندارد شماره 6981 : پلاستیک‎ها ـ تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD

استاندارد شماره 6982 : پلاستیک ها- مواد گرمانرم - تعیین دمای نرمی وایکات-(VST) روش آزمون

استاندارد شماره 6984-1 : پلاستیک ها تعیین رفتار خزشی قسمت1: خزش کششی_روش آزمون

استاندارد شماره 6984-2 : پلاستیک ها تعیین رفتار خزشی قسمت2: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای_ روش آزمون

استاندارد شماره 7090-1 : پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی پلاستیك های غیر اسفنجی-قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیكنومتر ساده و روش تیتراسیون

استاندارد شماره :7090-2 : پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی پلاستیك های غیر اسفنجی-قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی

استاندارد شماره 7090-3 : پلاستیک ها - روش های تعیین چگالی پلاستیك های غیر اسفنجی-قسمت سوم: روش پكنومتر گازی

استاندارد شماره 7185 : پلیمرها- راهنمای آنالیز و شناسایی

استاندارد شماره 7186-6 : پلاستیک ها- گرماسنجی روبشی تفاضلی –(DSC) تعیین زمان القاء اکسایش OIT)همدما) و دمای القاء اکسایش OIT)دینامیكی)

استاندارد شماره 7187 : پلیمرها- تعیین ظرفیت گرمایی ویژه به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی-روش آزمون

استاندارد شماره 7188 : پلیمرها- تعیین میزان خلوص به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی-روش آزمون

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره 7189 : پلیمرها- تعیین میزان آنتالپی ذوب و تبلور به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی-روش آزمون

استاندارد شماره 7242 : پلاستیك ها - تعیین اثرات غوطه وریدر مایعات شیمیایی-روش های آزمون

استاندارد شماره 7605 : لاستیک ولکانیده یا گرمانرم تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط ، بالا یا پایین روش آزمون

استاندارد شماره 7606 : لاستیك ولكانیده یا گرمانرم- تعیین اثر مایعات ـ روش آزمون

استاندارد شماره 7671 : پلاستیك ها ـ لوله های گرما نرم اندازه گیری برگشت طولی ـ روش آزمون

استاندارد شماره 8143 : پلیمرها- پلاستیک – اندازه گیری خواص مکانیکی – دینامیکی به روش خمش سه نقطه ای – روش آزمون

استاندارد شماره 8144 : پلیمرها- تعیین دماهای انتقال به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی – روش آزمون

استاندارد شماره 8145 : پلیمرها- آنالیز کمی به روش گرماوزن سنجی – روش آزمون

استاندارد شماره 8390 : پلیمرها – تعیین دمای انتقال شیشهای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکی – روش آزمون

استاندارد شماره 8391 : پلیمرها – آنالیز و شناسایی مقدماتی – روش آزمون

استاندارد شماره 8392 : پلیمرها – لاستیک خام – تعیین شاخص تورم، ژل و ویسکوزیته محلول رقیق – روش آزمون

استاندارد شماره 8393 : پلیمرها – پلاستیک ها - تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده – روش آزمون

استاندارد شماره 8503 : پلیمرها- ساختار مولکولی-روش طیف زیر قرمز

استاندارد شماره 8504 : پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومكانیكی - روش آزمون

استاندارد شماره 8505 : پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین خواص دینامیکی- مکانیکی در حالت فشاری- روش آزمون

استاندارد شماره 8506 : پلیمرها-پلاستیک ها- تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی- کروماتوگرافی ژل تراوایی- روش آزمون

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره 8507 : پلیمرها - تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی با استفاده از پخش نور- روش آزمون

استاندارد شماره 9495 :لاستیک - دستوراالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی

استاندارد شماره: 10607 : پلاستیک ها - لوله های پلاستیکی گرمانرم -تعیین انعطاف پذیری حلقوی

استاندارد شماره :10610 : پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات- ابعاد و رواداری ها

استاندارد شماره: 11373-2 : پلاستیک ها- نمادها و علائم اختصاری-قسمت دوم: پركننده ها و تقویت كننده ها

استاندارد شماره: 11373-3 : پلاستیک ها- نمادها و علائم اختصاری-قسمت سوم: نرم كننده ها

استاندارد شماره 11373-4 : پلاستیک ها- نمادها و علائم اختصاری-قسمت چهارم: بازدارنده های اشتعال

استاندارد شماره 11435 : پلاستیک ها- سیستم های لوله كشی پلاستیكی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع وجامد- تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا- روش آزمون

استاندارد شماره 11436 : پلاستیک ها- لوله پلاستیكی گرمانرم- تعیین سفتی حلقوی- روش آزمون

استاندارد شماره 11437 : پلاستیک ها- لوله پلاستیكی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلكانی- روش آزمون

استاندارد شماره 11438 : پلاستیک ها- لوله پلاستیكی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون

استاندارد شماره 11439 : پلاستیک ها- لوله پلاستیكی گرمانرم- تعیین نسبت خزش- روش آزمون

استاندارد شماره 11440 : پلاستیک ها- سیستم های لوله كشی پلاستیكی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع وجامد- هوابندی- روش آزمون

استاندارد شماره 12175 : لوله های پلاستیكی و سیستم های لوله كشی- اتصالات گرمانرم قالب گیری شده به روش تزریق- روش های ارزیابی چشمی اثرات گرمایش

استاندارد شماره 12181-1 : پلاستیك ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی- قسمت 1: روش كلی

استاندارد شماره 12181-2 : پلاستیك ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی- قسمت 2: تهیه آزمونه های لوله

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره 12181-3 : پلاستیك ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی- قسمت 3: تهیه اجزاء

استاندارد شماره 12181-4 : پلاستیك ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی- قسمت 4: تهیه سیستم های مونتاژ شده

استاندارد شماره 12312-1 : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت اول: راهنمای كلی

استاندارد شماره 12312-2 : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت 2: روش بار كششی ثابت

استاندارد شماره 12312-3 : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت سوم: روش نوار خم شده

استاندارد شماره 12312-4 : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت چهارم : روش فشردن گلوله یا میله

استاندارد شماره 12312-5 : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت5 : روش تغییر شكل كششی ثابت

استاندارد شماره 12312-6 : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت5 : روش نرخ كرنش آهسته

استاندارد شماره 12322-1 : پلاستیك ها – لوله هاپلاستیكی گرمانرم برای انتقال سیالات-قطر خارجی اسمی و فشار اسمی- قسمت اول: سری های متری

استاندارد شماره 12431 : شیر های صنعتی- شیرهای توپی ازمواد ترموپلاستیك

استاندارد شماره 12925-1 : لوله های گرمانرم- مقاومت در برابر مایعات شیمیایی-طبقه بندی- قسمت1:روش آزمون غوطه وری

استاندارد شماره 12925-2 : لوله های گرمانرم- مقاومت در برابر مایعات شیمیایی-طبقه بندی- قسمت2:لوله های پلی اولفین

استاندارد شماره 13065 : لوله های پلی اولفینی برای انتقال سیالات – تعیین مقاومت در برابر انتشار ترك- روش آزمون برای رشد آهسته ترك بر روی لوله های شكاف دار

استانداردهای ملی باطل شده و جایگزین شده مرتبط با لوله و اتصالات پلیمری

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استانداردشماره 1331 : پلاستیك ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی- ویژگی ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 14427-2 می باشد .

استانداردشماره 7174 : پلاستیك ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف - ویژگی ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 14427-1 می باشد .

استانداردشماره 7175-4 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ ارزیابی مقاومت و رفتار تركیدگی لوله ها در مقابل فشار داخلی ـ روش آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 12181-1 می باشد .

استانداردشماره 7175-5 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار دوده ـ روش آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 7090-1 و شماره 7090-2 و شماره 7090-3 می باشد .

استانداردشماره7186 : پلیمرها- تعیین زمان القا اکسایش پلی الفین ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی-روش آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 7186-6 می باشد .

استانداردشماره 2178 : روشهای نمونه‌برداری و آزمون لوله‌های پلی‌اتیلن برای آبرسانی
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 7175-1 و شماره 7175-2 و شماره 7175-3 می باشد .

استانداردشماره 9117 : پلاستیک ها - لوله های پلی وینیل کلرید سخت- – (PVC-U)مورد مصرف در آبرسانی ویژگی ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 13361-1و شماره13361-2 می باشد .

استانداردشماره 6838 :*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 13361-3 می باشد .

استانداردشماره 6839 : اتصالات پلی وینیل كلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار ـ روشهای آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 13361-3 می باشد .

استانداردشماره 341 : ویژگی و روشهای آزمون لوله‏های پلی وینیل كلرید سخت برای انتقال آب آشامیدنی
*این استاندارد باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 9117 بوده كه استاندارد شماره 9117 نیز باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 13361-1 و شماره 13361-2 می باشد .

استانداردشماره 2407 : ابعاد، فشار اسمی لوله‏های پلاستیكی از جنس پلی وینیل كلرید سخت
*این استاندارد باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 9117 بوده كه استاندارد شماره 9117 نیز باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 13361-1 وشماره 13361-2 می باشد .

other-pipe-standards-17.jpg

استانداردشماره 2408 : پلاستیك ها ـ لوله های پلی وینیل كلرید سخت ویژگی ها و روش های آزمون
*این استاندارد باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 9117 بوده كه استاندارد شماره 9117 نیز باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 13361-1 وشماره 13361-2 می باشد .

استانداردشماره 2409 : ویژگیها و روشهای آزمون لوله‌ها و اتصالات از جنس پلی‌وینیل کلراید سخت برای خط لوله داخل ساختمان
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 9119 می باشد .

استانداردشماره 2410 : ویژگیها و روشهای آزمون لوله و اتصالات پلاستیکی از جنس پلی‌وینیل کلراید سخت با پوشش فرورونده خط لوله فاضلاب
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 9118 می باشد .

استانداردشماره 2411 : روش تعیین مقاومت لوله های سخت پلاستیكی از جنس پلی وینیل كلرید در مقابل مواد شیمیائی
*این استاندارد باطل شده وجایگزین آن استانداردهای شماره12925-1و شماره 12925-2 وشماره 12925-3 و شماره 12925-4 می باشد .

استانداردشماره 6312 : لوله های پلی پروپیلن نوع 1و2و3 - ابعاد
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 6314-1 وشماره 6314-2 می باشد .

استانداردشماره 6314 : لوله های پلی پروپیلن نوع 1و2و3 - ویژگیها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 6314-1 و شماره 6314-2 می باشد .

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

 

 

 

استانداردشماره 6316 : لوله های پلی پروپیلن- روش آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 6314-1 و شماره 6314-2 می باشد .

استانداردشماره 7475 : پلاستیک - اتصالات لوله های پلی پروپیلن
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 6314-3 می باشد .

استانداردشماره 4326 : علائم اختصاری پلاستیک ها- پر کننده ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره11373-2 می باشد .

استانداردشماره 4325 : علائم اختصاری پلاستیک ها- نرم كننده ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 11373-3 می باشد .

استانداردشماره 1988 : ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 7491-1 می باشد .

استانداردشماره 1989 : ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های فاضلاب خانگی( از جنس P.V.Cسخت)
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره 7491-1می باشد .

استانداردشماره 7093 : پلاستیك ها – لوله های پلی بوتیلن (PB): ویژگیها و روش های آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره14475-2 می باشد .

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری
Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon